Regulamin - Bromatologia

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU:

BROMATOLOGIA

w roku akademickim 2020/2021

 

Przedmiot Bromatologia jest obowiązkowy dla Studentów IV roku kierunku Farmacja. Formy prowadzonych zajęć obejmują: 15 godzin lekcyjnych wykładów, 40 godzin lekcyjnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz 15 godzin lekcyjnych seminariów. Wykłady oraz seminaria prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa SUM). Ćwiczenia odbywają się w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa SUM oraz platforma Microsoft Teams). Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym i kończą się egzaminem przedmiotowym w zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 • Obecność na zajęciach (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria) jest obowiązkowa
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z planem ustalonym przez Dziekanat
 • Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii (nutrigenomika.sum.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy sali ćwiczeń (pokój 301 Kampus A)
 • Na ćwiczenia laboratoryjne odbywające się w formie stacjonarnej Student zobowiązany jest zaopatrzyć się w biały fartuch, obuwie na stabilnej podeszwie (odzież wierzchnią oraz wszelkie torby, plecaki należy bezwzględnie pozostawić w szatni). Wchodząc na salę ćwiczeń należy założyć fartuch, mieć osłonięte usta i nos, założyć rękawiczki oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego.
 • Student zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ, regulaminu Pracowni Analizy Żywności oraz zaleceń i wytycznych GIS (www.gis.gov.pl)
 • W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W czasie zajęć Studentowi nie wolno opuszczać miejsca ich odbywania bez wiedzy
  i zgody osoby prowadzącej zajęcia oraz kontaktować się z innymi osobami
  z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych
 • Obowiązkiem każdego Studenta jest merytoryczne przygotowanie się do zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystując materiały pomocnicze
  i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Zagadnienia obowiązujące Studentów na ćwiczenia i seminaria dostępne są na stronie internetowej oraz zawieszone w gablocie przy sali ćwiczeń. Instrukcje do ćwiczeń dostępne są również u prowadzącego zajęcia.
 • Każdy Student zostaje zaznajomiony z harmonogramami zajęć oraz obowiązującymi przepisami BHP przed rozpoczęciem kursu z Bromatologii (tj. w czasie pierwszych ćwiczeń laboratoryjnych) co potwierdza złożonym własnoręcznym podpisem

 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH:

 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona u prowadzącego zajęcia
  (np. przedłożeniem zwolnienia lekarskiego)
 • Zwolnienie należy dostarczyć niezwłocznie po powrocie na zajęcia lub drogą elektroniczną

 

ZASADY, TRYB I TERMIN ZALICZEŃ:

Wykłady:

 • Wykłady są obowiązkowe i odbywają się z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM
 • Materiał wykładowy obowiązuje na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach laboratoryjnych

Zajęcia seminaryjne:

 • Podczas zajęć seminaryjnych realizowane są kolejne tematy (od 1 do 8) zgodnie
  z harmonogramem zajęć
 • Zajęcia seminaryjne odbywają się z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM w formie przygotowania prezentacji w oparciu o najnowsze publikacje naukowe oraz wykonania zadań dotyczących danego tematu seminaryjnego. Sprawdzeniu podlega materiał opanowany przez Studenta z każdego tematu, w formie pisemnego kolokwium przeprowadzonego na końcu zajęć, zgodnie z harmonogramem seminariów (I termin) z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium lub nieobecności, Student ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w ramach konsultacji lub indywidualnego umówienia terminu z prowadzącym zajęcia (termin II i III)

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa SUM oraz platforma Microsoft Teams).
 • Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się naprzemiennie w sekcjach, zgodnie
  z harmonogramem. Studenci są zobowiązani do uczęszczania na ćwiczenia z sekcjami do których zostali przypisani. Wszelkie zmiany w składzie sekcji wymagają zgody Kierownika Przedmiotu
 • Na ćwiczeniach laboratoryjnych odbywających się w formie stacjonarnej należy mieć maseczkę osłaniającą usta i nos, rękawiczki oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego.
 • Każdy Student indywidualnie przygotowuje i przedstawia prowadzącemu zajęcia sprawozdanie z przeprowadzonych oznaczeń i wykonanych ćwiczeń
 • Ocenie (w skali 2-5) podlega opanowanie przez Studenta wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanego materiału w postaci pisemnego kolokwium, odbywającego się na początku zajęć laboratoryjnych zgodnie z harmonogramem (w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM). Podstawą zaliczenia części praktycznej zajęć jest prawidłowe wykonanie analizy oraz sporządzenie sprawozdania
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium lub nieobecności, Student ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w ramach konsultacji lub indywidualnego umówienia terminu z prowadzącym zajęcia (termin II i III)
 • W przypadku nieobecności na ćwiczeniach Student zobowiązany jest do odrobienia ćwiczenia w danym bloku ćwiczeniowym, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia lub w terminie indywidualnie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia

 

FORMA ORAZ TERMIN EGZAMINU:

Zajęcia z Bromatologii kończą się egzaminem przedmiotowym, który odbywa się w zimowej sesji egzaminacyjnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Studenci, którzy uzyskali zaliczenie z przedmiotu (odpowiednio z zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych). Termin egzaminu ustalany jest ze Starostą roku, na początku roku akademickiego (w październiku). Pierwszy termin egzaminu odbywa się w formie pisemnej i składa się 50 pytań otwartych. W ten sam sposób prowadzone są egzaminy poprawkowe. Egzamin komisyjny – forma ustna – przygotowanych 5 zestawów po 3 pytania – Student wybiera 1 zestaw losowo. Materiał obowiązujący do egzaminu obejmuje w przeważającej części treści zawarte w wykładach, a także wiedzę teoretyczną związaną z wykonywanymi ćwiczeniami i seminariami.

 

Kryteria zwolnień z egzaminu:

 • Z egzaminu przedmiotowego mogą być zwolnieni Studenci, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotu, ze średnimi ocenami z kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć seminaryjnych co najmniej ponad dobrymi (4,5), przy czym wszystkie kolokwia muszą być zaliczone i zdane w pierwszym terminie. Średnia ocen końcowych uzyskanych przez Studenta z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć seminaryjnych wystawiana jest według następujących wytycznych:

2,81 – 3,30 dst

3,31 – 3,80 ddb

3,81 – 4,30 db

4,31 – 4,80 pdb

4,81 – 5,00 bdb

 

 • W przypadku, gdy Student był nieobecny na więcej niż jednych ćwiczeniach laboratoryjnych lub zajęciach seminaryjnych, traci możliwość zwolnienia z egzaminu (jeśli nie przedłoży usprawiedliwienia nieobecności)

 

ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU:

 • Ocenę końcową z przedmiotu Bromatologia (w skali 2-5) stanowi ocena uzyskana
  z egzaminu pisemnego, a warunkiem zdania egzaminu przedmiotowego jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi

 

SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O WYNIKACH KOLOKWIÓW
I EGZAMINU:

 • Informacja o ocenie z kolokwium podawana jest najpóźniej na następnych zajęciach
 • Student o ocenie z egzaminu pisemnego dowiaduje się w terminie do 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu

 

SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM:

 • Student ma możliwość dodatkowych konsultacji bezpośrednio z Kierownikiem Przedmiotu oraz asystentami prowadzącymi zajęcia w terminie tzw. godzin konsultacji lub terminie ustalonym drogą e-mailową
 • Grafik konsultacji oraz adresy e-mailowe pracowników znajdują się na stronie internetowej Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii oraz na tablicy informacyjnej przy sali ćwiczeń 301

 

MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC:

 • Zgodnie z 14 pkt. 22 Regulaminu studiów:

„Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia”