Regulamin - Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU:

Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka

w roku akademickim 2020/2021

 

Przedmiot Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka jest obowiązkowy dla Studentów III roku kierunku Kosmetologia. Formy prowadzonych zajęć obejmują: 15 godzin lekcyjnych wykładów oraz 15 godzin lekcyjnych seminariów. Wykłady oraz seminaria prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa SUM oraz platforma Microsoft Teams). Zajęcia z przedmiotu Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka kończą się zaliczeniem na ocenę w zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 • Obecność na zajęciach (wykłady, seminaria) jest obowiązkowa
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z planem ustalonym przez Dziekanat
 • Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii (nutrigenomika.sum.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy sali ćwiczeń (pokój 301; Kampus A)
 • W czasie zajęć Studentowi nie wolno opuszczać miejsca ich odbywania bez wiedzy
  i zgody osoby prowadzącej zajęcia oraz kontaktować się z innymi osobami
  z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych
 • Obowiązkiem każdego Studenta jest merytoryczne przygotowanie się do zajęć seminaryjnych wykorzystując materiały pomocnicze. Zagadnienia obowiązujące Studentów na seminaria dostępne są na stronie internetowej oraz zawieszone w gablocie przy sali ćwiczeń
 • Każdy Student zostaje zaznajomiony z harmonogramami zajęć oraz obowiązującym regulaminem przedmiotu przed rozpoczęciem kursu z przedmiotu Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka (tj. na pierwszych zajęciach seminaryjnych)

 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH:

 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona u prowadzącego zajęcia
  (np. przedłożeniem zwolnienia lekarskiego)
 • Zwolnienie należy przedstawić niezwłocznie po powrocie na zajęcia przesyłając je drogą elektroniczną

 

ZASADY, TRYB I TERMIN ZALICZEŃ:

Wykłady:

 • Wykłady są obowiązkowe i odbywają się z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM

Zajęcia seminaryjne:

 • Podczas zajęć seminaryjnych realizowane są kolejne tematy (od 1 do 8) zgodnie
  z harmonogramem zajęć
 • Studenci są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia w grupach do których zostali przypisani. Wszelkie zmiany w składzie grupy wymagają zgody Kierownika Przedmiotu
 • Zajęcia seminaryjne odbywają z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM oraz platformy Microsoft Teams
 • Zajęcia seminaryjne odbywają się w formie dyskusji, a także przygotowania prezentacji w oparciu o wykłady oraz najnowsze publikacje naukowe dotyczące danego tematu seminaryjnego. Sprawdzeniu podlega materiał opanowany przez Studenta z każdego tematu, w formie pisemnego kolokwium przeprowadzonego na końcu zajęć, zgodnie z harmonogramem seminariów (I termin) z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM. Studenci aktywnie uczestniczący w dyskusji mogą otrzymać dodatkową ocenę na ostatnich zajęciach seminaryjnych
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium lub nieobecności, Student ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w ramach konsultacji lub indywidualnego umówienia terminu z prowadzącym zajęcia (termin II i III)

 

FORMA ORAZ TERMIN ZALICZENIA:

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich kolokwiów przeprowadzonych na zajęciach seminaryjnych

 

ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU:

 • Ocenę końcową z przedmiotu Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka (w skali 2-5) stanowi średnia ocen ze wszystkich ocen otrzymanych na seminariach
 • Ocena końcowa z przedmiotu Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka wystawiana jest według następujących wytycznych:

2,81 – 3,30 dst

3,31 – 3,80 ddb

3,81 – 4,30 db

4,31 – 4,80 pdb

4,81 – 5,00 bdb

 

SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O WYNIKACH KOLOKWIÓW
I ZALICZENIA:

 • Informacja o ocenie z kolokwium podawana jest najpóźniej na następnych zajęciach

 

SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM:

 • Student ma możliwość dodatkowych konsultacji bezpośrednio z Kierownikiem Przedmiotu oraz asystentami prowadzącymi zajęcia w terminie tzw. godzin konsultacji lub terminie ustalonym drogą e-mailową
 • Grafik konsultacji oraz adresy e-mailowe pracowników znajdują się na stronie internetowej Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii oraz na tablicy informacyjnej przy sali ćwiczeń 301

 

MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC:

 • Zgodnie z 14 pkt. 22Regulaminu studiów:

„Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia”