Molekularne podstawy mezoterapii - regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU:

Podstawy molekularne mezoterapii

w roku akademickim 2019/2020

 

Przedmiot Podstawy molekularne mezoterapii jest fakultetem dla Studentów I roku studiów drugiego stopnia kierunku Kosmetologia. Formy prowadzonych zajęć obejmują: 15 godzin lekcyjnych wykładów (e-learning) oraz 15 godzin lekcyjnych seminariów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z planem ustalonym przez Dziekanat
 • Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii (www.nutrigenomika.sum.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy sali ćwiczeń (pokój 301 Kampus A)
 • W czasie zajęć Studentowi nie wolno opuszczać miejsca ich odbywania bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia oraz kontaktować się z innymi osobami z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych
 • Obowiązkiem każdego Studenta jest merytoryczne przygotowanie się do zajęć seminaryjnych wykorzystując materiały pomocnicze. Zagadnienia obowiązujące Studentów na seminaria dostępne są na stronie internetowej oraz zawieszone w gablocie przy sali ćwiczeń
 • Każdy Student zostaje zaznajomiony z harmonogramami zajęć oraz obowiązującym regulaminem przedmiotu przed rozpoczęciem kursu z przedmiotu Podstawy molekularne mezoterapii (tj. na pierwszych zajęciach seminaryjnych) co potwierdza złożonym własnoręcznie podpisem

 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH:

 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona u prowadzącego zajęcia (np. przedłożeniem zwolnienia lekarskiego)
 • Zwolnienie należy dostarczyć niezwłocznie po powrocie na zajęcia

ZASADY, TRYB I TERMIN ZALICZEŃ:

Zajęcia seminaryjne:

 • Podczas zajęć seminaryjnych realizowane są kolejne tematy (od 1 do 5) zgodnie z harmonogramem zajęć
 • Studenci są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia w grupach, do których zostali przypisani. Wszelkie zmiany w składzie grupy wymagają zgody Kierownika Przedmiotu
 • Zajęcia seminaryjne odbywają się w formie dyskusji. Sprawdzeniu podlega materiał opanowany przez Studenta z każdego tematu, w formie kolokwium przeprowadzonego w formie e-learningu (test wyboru, pytania otwarte), zgodnie z harmonogramem seminariów (I termin). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium lub nieobecności, Student ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w ramach konsultacji lub indywidualnego umówienia terminu z prowadzącym zajęcia (termin II i III)

ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU:

 • Ocenę końcową z przedmiotu Podstawy molekularne mezoterapii (w skali 2-5) stanowi średnia ocen ze wszystkich ocen otrzymanych na seminariach

SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O WYNIKACH KOLOKWIÓW:

 • O wszystkich uzyskanych wynikach kolokwiów Student informowany jest osobiście
 • Informacja o ocenie z kolokwium podawana jest najpóźniej na następnych zajęciach

SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM:

 • Student ma możliwość dodatkowych konsultacji bezpośrednio z Kierownikiem Przedmiotu oraz asystentami prowadzącymi zajęcia w terminie tzw. godzin konsultacji lub terminie ustalonym drogą e-mailową
 • Grafik konsultacji oraz adresy e-mailowe pracowników znajdują się na stronie internetowej Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii

MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC:

 • Zgodnie z ⸹14 pkt. 22 Regulaminu studiów:

„Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej w raz treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia”